Đây là các thành viên hiện có của nhóm :

ntdangkhoa: translator

Syaoranccs: translator, timing, encoder, editor, typesetter, quality checker, karaoke

Snowflake: translator

flash_X: translator, timing

Pig Kute: translator

bach tuong: translator

Syaoran112: timing, karaoke